lịch tập huấn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Hiệu trưởng tập huấn tại sở giáo dục và đào tạo 2 ngày

ngày 27 tháng 3 năm 2019

Văn thư tập huấn cổng thông tin điển tử tại phòng giáo dục ;03 ngày

Thông báo tới bộ phận liên quan thực hiện đúng thời gian quy định